کمیسیون ارتقای سطح علمی

اعضای کمیسیون علمی و آموزشی:

آقایان:

رضا محیسن آئیدی

محسن برهان مجرد

محسن بوالحسنی

حسین کریمی

تقی برهانی

رضا نوعی

مهدی رضوی فرد

محمدی فیروزجائی

احمد پوستچی

رحمت اله نصیرپور

جعفر علیزاده

محمد آریس

علی ثقفی

محمد حبیبی تبار

جواد محمدی

محمدمهدی مقدادری

فاطمه کرمی

محمدرضا وامق

 
مربوط به کمیسیون: